താങ്കള്‍ ലോഗിന്‍ ചെയ്തിട്ടില്ല. താങ്കള്‍ക്ക്‌ ഈ സീവി ഇപ്പോള്‍ ഡൌണ്‍ലോഡ് ചെയ്യാം, പക്ഷെ ഭാവിയില്‍ മാറ്റങ്ങള്‍ വരുത്തണമെങ്കില്‍ ഒരു അക്കൗണ്ട്‌ നിര്‍മ്മിച്ച്‌ ഈ സീവി അതിലേക്കു സേവ് ചെയ്യണം. "സേവ്" ബട്ടണ്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്താല്‍ താങ്കള്‍ക്ക്‌ ഒരു അക്കൗണ്ട്‌ നിര്‍മ്മിക്കാം.

പുതിയ അദ്ധ്യായം ചേര്‍ക്കുക

* മുകളില്‍, അദ്ധ്യായങ്ങളുടെ പേര് ക്ലിക്ക് ചെയ്തു ഡ്രാഗ് ചെയ്താല്‍ സീവിയില്‍ അവയുടെ ക്രമം മാറ്റാം

* ഒരു അദ്ധ്യായത്തിലെ കളങ്ങള്‍ പൂരിപ്പിച്ചില്ലെങ്കില്‍, ആ അദ്ധ്യായം നിങ്ങളുടെ സീവിയില്‍ വരുന്നതല്ല.

അടിസ്ഥാന വിവരങ്ങള്‍

ഒന്നിലധികം ഉണ്ടെങ്കില്‍ കോമ വച്ച് തരം തിരിക്കുക

ഒന്നിലധികം ഉണ്ടെങ്കില്‍ കോമ വച്ച് തരം തിരിക്കുകgif, jpg, png, jpeg
320 x 400 px

പ്രവൃത്തി പരിചയം

ഉദാ: ജനുവരി 2005

ഉദാ: ജനുവരി 2009, ഇപ്പോള്‍ വരെ

ജോലിയുമായ്‌ ബന്ധപ്പെട്ട ഉത്തരവാദിത്തങ്ങള്‍, നേട്ടങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍


യോഗ്യതകള്‍

നിങ്ങള്ക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള സര്‍ട്ടിഫിക്കറ്റുകള്‍, പ്രശംസാപത്രങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവയെക്കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങള്‍


വിദ്യാഭ്യാസം

ഉദാ: ജനുവരി 2005

ഉദാ: ജനുവരി 2009, ഇപ്പോള്‍ വരെ

കോഴസിനെയും, മാര്‍ക്കിനെയും മറ്റും സംബന്ധിച്ച വിവരങ്ങള്‍


താല്പര്യങ്ങള്‍

പരാമര്‍ശങ്ങള്‍